Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“)

1. Zmluvné strany

1.1. Dodávateľ: Hotela Múza – ďalej len „Hotel“.

1.1.1 Hotel zabezpečuje ubytovacie, stravovacie, kongresové, relaxačné a doplnkové služby, ktoré poskytuje klientovi za úhradu.

1.2. Odberateľ: Objednávateľ hotelových služieb, ďalej len „klient“.

1.3. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a klientom vzniká okamihom, pripísania peňažných prostriedkov na účet prevádzkovateľa.

2. Úvodné ustanovenia

2.1. VOP sa vzťahujú na poskytovanie služieb prevádzkovateľom Hotel Múza, Pri prachárni 5, 040 11 Košice – mestská časť Juh, Slovenská republika, prevádzkovaného spoločnosťou MÚZA GROUP, s.r.o., Pri prachárni 5, 040 11 Košice – mestská časť Juh, Slovenská republika, IČO: 51667509, IČ DPH: SK2120738631, Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 37105/P (ďalej len „Prevádzkovateľ“), na platobné a storno podmienky rezervácií uskutočnených klientom, na využívanie online rezervačného systému ako aj na všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z právneho vzťahu vzniknutého pri rezervácii služieb hotela.

2.2. Klient je oprávnený využívať služby hotela len v prípade, že súhlasí s VOP. Klientovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s týmito VOP pred uskutočnením rezervácie. Pri opakovanom využívaní služieb hotela je klient povinný vždy sa oboznámiť s aktuálnym znením VOP. Prevádzkovateľ hotela si vyhradzuje právo jednostranne tieto VOP zmeniť, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke prevádzkovateľa hotela www.hotelmuza.sk. Potvrdením rezervácie klient vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito VOP a ich prílohami. Na požiadanie klienta je možné aktuálne platné a účinné znenie VOP zaslať zo strany prevádzkovateľa klientovi formou e-mailovej správy obsahujúcej odkaz na aktuálne platné a účinné znenie VOP na e-mailovú adresu klienta uvedenú klientom pri prvom kontakte s hotelom a uskutočňovaní rezervácie podľa týchto VOP.

2.3. Súhlasom s týmito VOP klient vyhlasuje, že dosiahol vek minimálne 18 rokov a je spôsobilý vo vlastnom mene nadobúdať práva a preberať na seba povinnosti.

2.4. Klient má možnosť rezervovať si služby prostredníctvom online internetového rezervačného systému dostupného na internetovej stránke prevádzkovateľa hotela www.hotelmuza.sk alebo formou telefonickej, e-mailovej rezervácie alebo prostredníctvom tretích strán (napr. booking.com).

2.5. Klient je počas celej dĺžky pobytu povinný riadiť sa ubytovacím poriadkom prevádzkovateľa, ktorý je dostupný na recepčnom pulte v hoteli.

3. Rezervácia

3.1. Rezerváciu možno uskutočniť vo vlastnom mene alebo v prospech tretej osoby.

3.2. Pri rezervácii má klient možnosť vyhľadať si aktuálne voľné ubytovacie kapacity v hoteli podľa zadaných požiadaviek v online rezervácii na internetovej stránke prevádzkovateľa hotela www.hotelmuza.sk (dátum príchodu, dátum odchodu, a pod.) za ceny uvedené priamo pri online rezervácii na príslušnej internetovej stránke po zadaní požiadaviek klienta vo formulári tam umiestnenom alebo osloví priamo recepciu hotela e-mailom alebo telefonicky.

3.3. Pri rezervácii po výbere všetkých údajov pre začiatok a koniec pobytu, doplnkových služieb a pod. klient vyplní všetky požadované údaje (meno a priezvisko, adresa, telef. kontakt, e-mailový kontakt, počet osôb, pri deťoch uvádza ich vek v čase plánovaného pobytu, pobytový balík o ktorý má záujem).

Pri priamom oslovení recepcie e-mailom alebo telefonicky uvedie tieto údaje. Priamu objednávku je prevádzkovateľ povinný spracovať do 24h. od jej obdržania a následne objednávateľovi jeho objednávku potvrdiť alebo zamietnuť.

3.4. Po vyplnení všetkých požadovaných údajov vo formulári a po realizácii online platby (platba kartou- CardPay, platba cez internet banking -TatraPay) bude klientovi zaslaný na klientom zadanú e-mailovú adresu pri uskutočňovaní rezervácie dokument „potvrdenie rezervácie“ s uvedením rezervačného čísla. V dokumente „potvrdenie rezervácie“ sú, okrem rezervačného čísla, uvedené základné informácie o pobyte a účastníkoch pobytu, rezervovaných a uhradených službách, informácie o ubytovacom zariadení, informácie o storno podmienkach, a ďalšie doplňujúce informácie (check-in, check-out, heslo od wifi, možnosti parkovania, možnosť doplnkových služieb a pod.).

3.4.1. Informácie o doplnkových službách ako aj možnosť ubytovania sa so zvieraťom klient nájde na internetovej stránke prevádzkovateľa hotela: www.hotelmuza.sk.

3.5. V prípade, že klient nemá záujem pri online rezervácii realizovať úhradu za ním rezervované služby online platbou, je možné pri rezervácii pobytu realizovať úhradu za rezervované služby formou bezhotovostného bankového prevodu alebo na bankový účet prevádzkovateľa. V prípade, že klient si zvolí formu úhrady bezhotovostným bankovým prevodom, zašle prevádzkovateľ klientovi e-mailom dokument „informácia o predbežnej rezervácii“ obsahujúci údaje o klientom vybratých službách, meno a priezvisko klienta, číslo rezervácie, dátum príchodu a odchodu, počet osôb a v prípade detí ich vek, cenu pobytu, informáciu, čo je v cene pobytu zahrnuté, platobné podmienky, storno podmienky a podobne. Dokument „informácia o predbežnej rezervácii“ je zároveň podkladom pre realizáciu úhrady klientom vybratých služieb s uvedením bankových údajov prevádzkovateľa pre účely realizácie platby, variabilného symbolu, informácie o lehote splatnosti. V prípade neuvedenia správneho čísla variabilného symbolu nie je možné zo strany prevádzkovateľa platbu klienta priradiť, a preto sa takto uskutočnená platba považuje za nezrealizovanú. Lehota splatnosti klientom vybratých služieb je spravidla 1 hodina od času doručenia dokumentu „informácia o predbežnej rezervácii“ klientovi. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo individuálne určiť inú lehotu splatnosti ako je uvedená v predchádzajúcej vete. V prípade neuhradenia ceny riadne a včas (v správnej výške s uvedením správneho variabilného symbolu a v lehote splatnosti), je predbežná rezervácia prevádzkovateľom zrušená a klientovi právo na predbežnú rezerváciu zaniká, pričom klientovi nevzniká právo na akúkoľvek finančnú či nefinančnú náhradu alebo náhradu škody. Po úhrade klientom vybratých služieb je klientovi e-mailom zaslaná informácia o potvrdení jeho rezervácie s uvedením rezervačného čísla. Rezervácia sa stáva platnou a obojstranne záväznou po pripísaní peňažných prostriedkov na účet prevádzkovateľa.

3.6. Pridelené rezervačné číslo slúži na potvrdenie rezervácie, ako kontaktný údaj na realizáciu akýchkoľvek zmien alebo stornovania rezervácie a potvrdenie pri nástupe na pobyt. Z uvedeného dôvodu je klient povinný rezervačné číslo bezpečne uschovať.

3.7. Uplatnenie darčekového poukazu a rezervácia takéhoto pobytu je možná len prostredníctvom online rezervácie (kontaktné údaje v čl. 6 VOP).

4. Cena

4.1. Prevádzkovateľ hotela sa pri poskytovaní ceny na pobyt pre klienta riadi dynamickou cenotvorbou a aktuálne platnými promo akciami. Cena vychádza z počtu nocí, osôb  v čase pobytu, a je závislá od obsadenosti hotela a termínu pobytu, na ktorý klient požaduje cenovú ponuku. Presná cena za pobyt na konkrétny termín je definovaná v rezervačnom systéme prevádzkovateľa.

4.1.1. Platnosť cenovej ponuky je do konkrétnej lehoty opcie, ktorá je spojená s každou predbežnou rezerváciou od okamihu jej vytvorenia prevádzkovateľom a je cenovou ponukou nezáväznou, t.j. nepredstavuje právo klienta na ním vybrané služby (kapacitu) a cenu.

4.1.2. Ak do momentu doručenia potvrdenia záujmu zo strany klienta prevádzkovateľovi dôjde k zániku možnosti rezervácie klientom vybratých služieb (kapacita a podobne) alebo zmene ceny, zašle prevádzkovateľ klientovi informáciu o zániku možnosti rezervácie alebo novú cenovú ponuku a v prípade, že klient nemá o zmenu záujem, komunikácia medzi klientom a prevádzkovateľom, ako aj dopyt a ponuka zanikajú, pričom klientovi nevzniká právo na akúkoľvek finančnú či nefinančnú náhradu alebo náhradu škody.

4.2. Cena uvedená v potvrdení rezervácie je záväzná. Cenu je možné meniť v prípade zmeny počtu osôb, nocí, resp. rozsahu objednaných služieb len so súhlasom prevádzkovateľa.

4.2.1. Nárok na zníženie ceny nevzniká klientovi v prípade, ak bola akciová ponuka ubytovania uvedená do predaja po potvrdení jeho rezervácie.

4.2.2. Zľavy a akcie nie je možné kombinovať a kumulovať, pokiaľ nie je uvedené inak.

5. Platobné podmienky

5.1. Potvrdením rezervácie dáva klient súhlas na realizáciu úhrady za rezervovaný pobyt v prospech prevádzkovateľa hotela. Úhradu za rezervovaný pobyt je klient povinný realizovať vopred platbou vo výške zálohy stanovenej v zálohovej faktúre/ v predbežnej rezervácii pri online rezervácii cez rezervačný formulár na internetovej stránke hotela/ v potvrdení rezervácie pri priamej rezervácii telefonicky alebo e-mailom, zaslanom klientovi na e-mailovú adresu ktorú uviedol.

5.2. Prevádzkovateľ hotela má právo v rámci rezervačného procesu žiadať zálohovú platbu od klienta do výšky 100% z ceny všetkých objednaných služieb počas pobytu s okamnžitou splatnosťou od potvrdenia rezervácie. Rezervácia sa stáva záväznou v momente, keď je zálohová platba pripísaná na účet hotela.

5.3. Platbu zálohy za objednané a potvrdené služby je potrebné realizovať najneskôr do 1 hodiny od prijatia zálohovej faktúry/potvrdenia rezervácie, v opačnom prípade je rezervácia považovaná za stornovanú.

Platbu je možné realizovať:

5.3.1. Prevodom na účet

5.3.2. Platobnou kartou – klient uvedie meno držiteľa, číslo rezervácie, dátum exspirácie karty, číslo platobnej karty a písomný súhlas s použitím.

5.3.3. Platbu je možné ďalej realizovať v hotovosti alebo platobnou kartou priamo v hoteli. V prípade, že je pobyt objednaný v lehote kratšej ako 3 dni, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo žiadať od klienta okamžité zaslanie potvrdenia o úhrade platby, aby mohla byť rezervácia považovaná za potvrdenú. Po úspešnom prijatí zálohovej platby bude klient informovaný o prijatí platby a na požiadanie bude klientovi vystavená faktúra o prijatej zálohe.

5.4. Bankové poplatky spojené s realizáciou úhrady ceny za klientom rezervované služby znáša v plnom rozsahu klient.

5.5. V cene za ubytovacie a s tým súvisiace služby je zahrnutá aj daň z pridanej hodnoty a mestská daň v zmysle príslušných právnych predpisov.

5.6. Vyúčtovanie služieb (daňový doklad/faktúra) je klientovi poslaný automatický e-mailom po úhrade ubytovania(automatická fakturácia). 

6. Zmeny rezervácie a storno podmienky

6.1. Akékoľvek zmeny v rezervácii zo strany klienta je možné uskutočniť telefonicky alebo e-mailom  na telefónnom čísle: +421 915 757 570 a e-mailovej adrese: muza@hotelmuza.sk

Pri požiadavke na zmenu uskutočnenej rezervácie je klient povinný vždy uvádzať meno a rezervačné číslo pridelené a zaslané klientovi pri uskutočňovaní rezervácie.

6.1.1. Pokiaľ klient požaduje takú zmenu potvrdenej rezervácie, ktorej nie je možné z kapacitných alebo iných prevádzkových dôvodov na strane prevádzkovateľa vyhovieť, nevzniká prevádzkovateľovi povinnosť žiadosti klienta na zmenu potvrdenej rezervácie vyhovieť a prevádzkovateľ má právo žiadosť klienta odmietnuť, pričom klientovi nevzniká právo na náhradu škody či akékoľvek iné finančné či nefinančné plnenie zo strany prevádzkovateľa.

6.2.1. V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie vzniká prevádzkovateľovi hotela nárok na storno poplatok nasledovne:

Storno poplatky platné pre pobyt:

-100% z ceny objednaných, zaplatených a potvrdených služieb.

6.3. V prípade nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt vzniká prevádzkovateľovi hotela nárok na storno poplatok vo výške 100 % z ceny objednaných, zaplatených a potvrdených služieb.

6.4. V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo v prípade čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt pri akciových pobytoch vzniká prevádzkovateľovi hotela nárok na storno poplatok vo výške 100 % z ceny objednaných, zaplatených a potvrdených služieb.

6.5. V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie, alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie, alebo nenastúpenia na pobyt zašle prevádzkovateľ hotela klientovi písomne alebo e-mailom oznámenie o uplatnení nároku prevádzkovateľa na storno poplatok a jeho výške v zmysle týchto VOP do 14 dní odo dňa odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie, alebo odo dňa čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie, alebo odo dňa začiatku pobytu v prípade nenastúpenia klienta na pobyt. Klient potvrdením objednávky a vyjadrením súhlasu s týmito VOP súhlasí a berie na vedomie, že prevádzkovateľ hotela je oprávnený v prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie, alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie, alebo nenastúpenia na pobyt, jednostranne započítať pohľadávku klienta na vrátenie klientom uhradenej ceny pobytu pri uskutočnení rezervácie pobytu voči pohľadávke prevádzkovateľa hotela na úhradu storno poplatku vo výške uvedenej v týchto VOP vo výške, v ktorej sa tieto pohľadávky kryjú, pričom sumu presahujúcu vzájomné pohľadávky klienta a prevádzkovateľa hotela v prospech klienta uhradí prevádzkovateľ hotela klientovi bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet klienta, z ktorého bola realizovaná úhrada ceny pobytu pri rezervácii pobytu, a to do 30 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie, alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie, alebo nenastúpenia na pobyt. Bankové poplatky spojené s vrátením ceny pobytu klientov znáša klient.

6.6. Na určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov je rozhodujúci deň doručenia písomného odstúpenia od zmluvy a zrušenia rezervácie (doručenie poštou na adresu prevádzkovateľa alebo       e-mailom na muza@hotelmuza.sk).

6.7. V prípade zakúpenia služieb hotela formou Darčekového poukazu bez rezervácie konkrétneho termínu s dobou platnosti maximálne na 1 rok hotel vyžaduje úhradu 100% zálohy z celkovej ceny objednaných služieb. Darčekový poukaz nadobúda platnosť v čase pripísania plnej výšky zálohy na číslo účtu hotela. Hotel je po obdržaní platby povinný do 72 hodín doručiť elektronicky, alebo poštou darčekový poukaz klientovi.

6.7.1. Zmluvné strany sa počas objednania služieb dohodnú na presnej cene, rozsahu služieb a dobe, ktorých platnosti sú zmluvné a nemenné.

6.7.2. Darčekový poukaz je možné využiť jednorazovo a v plnom rozsahu jeho hodnoty. Nie je možné ho vymeniť za hotovosť. Klient je povinný pri rezervačnom procese uviesť číslo Darčekového poukazu a následne ho predložiť osobne pri nástupe na pobyt / využití inej služby poskytujúcej hotelom.

6.7.3. Na služby zakúpené formou Darčekového poukazu sa nevzťahujú storno podmienky a riadia sa zmluvnými podmienkami vzniknutými pri objednaní služieb a následnej dohode oboch strán.

6.7.4. Po uplynutí doby platnosti Darčekového poukazu stráca klient nárok na poskytnutie práv vyplývajúcich z vystaveného Darčekového poukazu a to bez nároku na vrátenie ceny tovaru a/alebo služby na ktoré bol Darčekový poukaz vystavený.

6.8.V prípade nevyužitia rezervovaných služieb z akýchkoľvek dôvodov na strane klienta alebo osoby, ktorá má byť účastníkom pobytu, alebo bez uvedenia dôvodov (nenastúpenie na pobyt), nevzniká klientovi právo na akúkoľvek finančnú či nefinančnú náhradu, náhradné plnenie alebo náhradu škody.

6.9. Zmena alebo zrušenie rezervácie zo strany prevádzkovateľa

6.9.1. V prípade, ak z dôvodov na strane prevádzkovateľa (prevádzkové dôvody, kapacitné dôvody, poruchy, havárie, živelné pohromy, vyššia moc, výpadky elektriny, vody a pod.) nie je možné klientovi alebo účastníkom pobytu poskytnúť po potvrdení rezervácie rezervované služby vôbec alebo čiastočne, prevádzkovateľ klienta o tejto skutočnosti bezodkladne informuje e-mailom na klientom zadanú e-mailovú adresu pri uskutočňovaní rezervácie alebo telefonicky s návrhom riešenia vzniknutej situácie.

6.9.2. V prípade, že klient ponuku prevádzkovateľa prijme, nemá právo na akúkoľvek ďalšiu finančnú či nefinančnú náhradu alebo náhradu škody.

6.9.3. V prípade, že klient ponuku prevádzkovateľa neprijme, rezervácia klienta sa ruší a prevádzkovateľ vráti klientovi uhradenú cenu rezervovaných služieb rovnakým spôsobom, ako bola klientom realizovaná úhrada za rezervované služby podľa toho, akú formu realizácie úhrady si klient pri rezervácii pobytu zvolil, a to to do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni zrušenia rezervácie.

6.9.4. Prevádzkovateľovi nevzniká povinnosť poskytnúť klientovi alebo účastníkom pobytu rezervované služby vôbec alebo v dojednanom rozsahu v prípade vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť sú prekážky, ktoré nastali nezávisle na vôli prevádzkovateľa, ktoré bránia v splnení jeho povinností a nemožno rozumne predpokladať, že by prevádzkovateľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, ani že by v čase vzniku zmluvného vzťahu mohol túto prekážku predvídať, t.j. prekážky tzv. vyššej moci (živelné pohromy, štrajky, vojnové konflikty, katastrofy, prerušenie dodávok energií, pandémie, epidémie, núdzové a výnimočné stavy, zákazy vychádzania atď.), ktoré nespadajú pod kontrolu prevádzkovateľa a ktoré znemožňujú alebo narušujú plnenie povinností prevádzkovateľa. V prípade vzniku okolnosti tzv. vyššej moci je prevádzkovateľ povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať klienta aj s uvedením predpokladanej doby jej trvania. V takomto prípade sa prevádzkovateľ s klientom dohodne na spôsobe riešenia vzniknutej situácie individuálne. Klient však nemá právo na náhradu akejkoľvek škody vzniknutej v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť.

7. Osobitné ustanovenia

7.1 V prípade nejasností alebo otázok, ktoré vzniknú pri rezervácií, je klient oprávnený obrátiť sa na recepciu hotela telefonicky na čísle: +421 915 75 75 70 alebo e-mailom: muza@hotelmuza.sk.

7.2 Check-in je možný v deň začiatku pobytu v zmysle potvrdenej rezervácie od 14.00 h. Check-out je v posledný deň pobytu v zmysle potvrdenej rezervácie do 10.00 h., pokiaľ vopred nebolo dohodnuté inak.

7.3 Ak sa klient neubytuje do 6:00 v deň check-out, považuje sa to za nenastúpenie na pobyt (čl. 6 VOP), pokiaľ vopred nebolo dohodnuté inak.

7.4 Ak sa klient ubytuje pred 14.00 h. v deň jeho nástupu na pobyt, je považovaná predchádzajúca noc ako prvý pobytový deň, ak nebolo dohodnuté inak.

7.5 Prevádzkovateľ hotela je povinný ubytovať klienta, ktorý sa dostavil na check-in po 14.00 h. najneskôr do 6.00 h. v dňa, v ktorom je check-out.

7.6 Pokiaľ klient pri check-out v stanovenom čase neuvoľní izbu najneskôr do 10.00 h., bude mu účtovaný poplatok za „neskorý check out“ vo výške 30 Eur s DPH. V prípade, ak klient neuvoľní izbu po 14.00 h., má prevádzkovateľ hotela právo účtovať klientovi poplatok vo výške ceny ďalšej noci. Izbu možno považovať za uvoľnenú až v tom prípade, keď klient vysťahuje z izby všetky svoje veci a vloží kartu od izby do schránky, ktorá mu bola priradená.

7.6.1 Ak prevádzkovateľ hotela zistí po odchode klienta poškodenie, odcudzenie inventáru, nenahlásenie konzumácie je prevádzkovateľ hotela oprávnený zúčtovať si tieto pohľadávky po oznámení to klientovi z jeho kreditnej karty. Ak prevádzkovateľ nedisponuje údajmi kreditnej karty klienta, požiada ho o úhradu e-mailom, v ktorom mu zašle platobné údaje na úhradu čiastky.

7.7 V prípade osobitných požiadaviek (detská postieľka, neskorý check-out, skorý check-in, predĺženie pobytu) alebo záujmu o rezerváciu doplnkových služieb, je klient oprávnený obrátiť sa na recepciu hotela telefonicky na telefónnom čísle: +421 915 757 570 alebo emailom: muza@hotelmuza.sk.

7.8 Prevádzkovateľ hotela si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch (vis major situácie, živelné pohromy, ´´prebúkovanie´´ kapacity hotela atď.) ponúknuť klientovi iné ubytovanie, než bolo pôvodne dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky, alebo ubytovanie zrušiť s tým, že klientovi prevádzkovateľ vráti peniaze.

7.9 Hotel nezodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach, t.j. hotel nezodpovedá za škodu na veciach, ktoré boli ubytovanými klientmi alebo pre nich vnesené. Odporúčame klientom, aby si cenné veci nenechávali v izbe.

7.10 Klient má právo na poskytnutie všetkých služieb, ktoré boli uvedené v potvrdení rezervácie.

7.11 V priestoroch mimo izby nie sú klienti oprávnení konzumovať vlastné potraviny a nápoje. Pokladá sa to za hrubé porušenie všeobecných zmluvných podmienok, na základe čoho môže prevádzkovateľ hotela ukončiť s klientom zmluvný vzťah bez nároku na refundáciu.

7.12 V hoteli nie je klientom dovolené používať vlastné elektrické, plynové spotrebiče. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na používanie elektrických spotrebičov nainštalovaných v izbe alebo prenosných elektrických zariadení slúžiacich na osobnú hygienu klienta (holiaci strojček, sušič vlasov a pod.). V hoteli je zakázané variť, za porušenie je prevádzkovateľ oprávnený účtovať klientovi jednorazovú pokutu vo výške 100€.

7.13 Malé domáce zvieratá je možné ubytovať v hoteli len po súhlase prevádzkovateľa hotela. Ubytovanie malých zvierat je spoplatnené ako služba cenou uvedenou v cenníku doplnkových služieb hotela. Klient nesie zodpovednosť za všetky škody spôsobené zvieraťom počas pobytu v hoteli.

7.14. V prípade nedodržania pravidiel týkajúcich sa pobytu v hoteli s domácim zvieraťom, je prevádzkovateľ oprávnený účtovať klientovi jednorazovú pokutu vo výške 333€. V prípade poškodenia, zničenia majetku a inventáru hotela majiteľ zvieraťa zodpovedá za škodu a bude mu na finálnom účte navyše účtovaná celková škoda. Pri opakovanom porušení akéhokoľvek z hore uvedených bodov bude majiteľ zvieraťa vyzvaný, aby bezodkladne opustil areál hotela bez nároku na vrátenie peňazí.

7.15 Prevádzkovateľ hotela môže na žiadosť klienta predĺžiť jeho pobyt, v prípade ak je voľná kapacita.

7.16 Prevádzkovateľ na požiadanie zabezpečí privolanie Rýchlej Lekárskej Starostlivosti (RLS). Prevádzkovateľ hotela je oprávnený požadovať peňažnú náhradu za všetky spôsobené výdavky súvisiace s ošetrením klienta alebo odstránením škôd spôsobených chorobou a úrazom klienta.

7.17 Zmluvný vzťah medzi klientom a hotelom sa končí v deň jeho odchodu zaplatením záverečného účtu (zohľadnením účtu za všetky konzumované služby alebo nakúpený tovar počas pobytu a odrátaním prípadnej zálohovej platby) v domácej mene. Klient účet vyrovná platbou v hotovosti v domácej mene, kreditnou kartou alebo faktúrou – prevodom na účet po predchádzajúcej dohode na základe vystavenia faktúry.

7.17.1 V prípade, že klient neuhradí záverečný účet, prevádzkovateľ hotela je oprávnený zadržať všetky veci, ktoré klient vniesol do ubytovacieho zariadenia.

7.18 Klient nesie zodpovednosť za všetky ním spôsobené škody hotelu vzniknuté počas jeho pobytu. V prípade, že škodu spôsobilo dieťa, zodpovednosť nesie jeho zákonný zástupca. Prevádzkovateľ hotela je oprávnený nárokovať si u klienta všetky škody vzniknuté správaním klienta, pri ktorom dochádza k poškodzovaniu majetku hotela.

7.19 Prevádzkovateľ hotela je oprávnený ukončiť a odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou a bez nároku klienta na vrátenie peňazí, ak:

  • Klient úmyselne alebo nedbanlivosťou poškodzuje majetok hotela, správa sa v rozpore so zásadami slušného spoločenského správania a morálky a obťažuje alebo vyrušuje iných klientov hotela.
  • Zdravotný stav klienta ohrozuje alebo môže ohroziť zdravie ostatných osôb (personál a ďalší klienti hotela).

7.20 V prípade sťažnosti alebo reklamácie je klient povinný ju nahlásiť okamžite a neodkladne telefonicky. Reklamačný poriadok je k dispozícii na recepcii hotela.

7.21 Klient je povinný riadiť sa platným ubytovacím poriadkom hotela. Ubytovací poriadok je k dispozícii na recepcii hotela.

8. Škody

8.1 Ak klient spôsobí hotelu poškodenie na majetku, má hotel nárok na finančnú náhradu škody priamo na mieste. Výška sa bude špecifikovať na základe obstarávacej ceny nového zariadenia alebo vybavenia a ostatných nákladov spojených s obstarávaním a výmenou zariadenia alebo vybavenia. V prípade, že sa hotel a hotelový klient nedohodnú hneď a dobrovoľne na mieste, má hotel právo privolať k doriešeniu škody policajnú hliadku.

8.2 V prípade straty, krádeže, poškodenia alebo permanentného znefunkčnenia technických zariadení (elektroinštalácia, kabeláž, termostaty, termostatické ventily, Wi – Fi zariadenia), bude hosťovi účtovaná pokuta vo výške plnej ceny nového zariadenia

8.3 V prípade spustenia falošného poplachu z dôvodu nerešpektovania požiarnych bezpečnostných opatrení ako:

  • zákaz fajčenia vo vnútorných priestoroch hotela
  • spustenie dymovej clony pri akciách
  • používanie otvoreného ohňa v priestoroch hotela
  • v iných prípadoch spustenia falošného poplachu

môže byť zo strany poskytovateľa služieb vyúčtovaný poplatok až do výšky 2.000 Eur.

9. Prevádzkovateľom spracúvané na základe článku 6 ods. 1 písmeno b) GDPR pričom súčasťou plnenia predzmluvných ako aj zmluvných vzťahov je plnenie povinností vyplývajúcich z príslušnej legislatívy upravujúcej výkon predmetu podnikania prevádzkovateľa.

9.1. Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje klienta na účely marketingu v prípade udelenia výslovného súhlasu, ktorý môže klient udeliť vyplnením údajov pri online rezervácii a kliknutím na súhlas so spracovaním osobných údajov.

10. Z dôvodu oprávneného záujmu na bezpečnosti ubytovaných hostí ako aj ochrane majetku vykonáva prevádzkovateľ monitorovanie vybraných priestorov svojej prevádzky.

11. Úplné znenie informácie o spracúvaní osobných údajov je zverejnené na internetovej stránke prevádzkovateľa www.hotelmuza.sk – Ochrana osobných údajov a klient potvrdením týchto podmienok prehlasuje, že sa s jej znením oboznámil.

12. Záverečné ustanovenia

12.1 Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

12.2 Pokiaľ by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo alebo sa stalo neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť platnosti a účinnosti ostatných ustanovení týchto VOP.

12.3 Klient pri potvrdení rezervácie vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať. Prevádzkovateľ hotela si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením zmenených VOP na internetovej stránke prevádzkovateľa hotela www.hotelmuza.sk.

12.4 Akýkoľvek spor vyplývajúci z týchto VOP alebo právnych vzťahov na ich základe vzniknutých, vrátane sporu o výklad týchto VOP, v prípade, že sa medzi účastníkmi právneho vzťahu nedosiahne zmierne vyriešenie sporu, bude prináležať do právomoci slovenských súdov.

12.5 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 21. 09. 2022

Hotel Múza, Pri prachárni 5, 040 11 Košice – mestská časť Juh, Slovenská republika

Prevádzkovateľ:
MÚZA GROUP, s.r.o., Pri prachárni 5, 040 11 Košice – mestská časť Juh, Slovenská republika, IČO: 51667509, IČ DPH: SK2120738631

Pokračovať v rezervácii

Zľava 10 % na ubytovanie | Zadaj kód zlava10 pri objednávke.
This is default text for notification bar